BESLIST.NL

Verbeteren van BI & Data competentieBeslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal.

VRAAGSTELLING

Beslist.nl is een bedrijf in beweging. Data heeft een centrale rol in de organisatie en BI heeft daarbij een belangrijke spilfunctie. Met de komst van een nieuwe BI Manager in 2015 heeft beslist.nl dat beleid in actie gezet. Deze manager is direct op zoek gegaan naar een betrouwbare partij om hem verder te helpen, zodat beslist.nl haar ambities op datavlak kon waarmaken.
INVULLING

Gedurende een periode van 3 jaar heeft Nippur op diverse vlakken beslist.nl geholpen om het volwassenheid van haar data architectuur mee te ontwikkelen met de stappen, die de organisatie zelf heeft gezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eigen mensen. Nippur heeft continuiteit geboden met de inzet van een ervaren BI Consultant. Deze consultant is zowel op inhoudelijk vlak als op coaching vlak actief geweest. Grote projecten zoals de verankering van een logisch datamodel en migratienaar een Amazon-Cloud omgeving lagen daarbij op zijn bordje. Daarnaast zijn er data strategie workshops gehouden en is een data science traject gefaciliteerd.

Beslist.nl heeft grote stappen gezet op het vlak van data management. Allereerst zijn er bedrijfsbrede rapportages conform wensen van de directie, waarop continu sturing mogelijk is. Daarnaast is er een BI Roadmap opgezet, waarbij inbreng van verschillende onderdelen van de organisatie hun inbreng hebben gehad. Er heeft een migratie naar de Amazon-Cloud gemaakt. En het gebruik van data ter verbetering van business processen is opgezet met behulp van een herkenbaar Data Science proces.

MEER PROJECTEN