beslist.nl

Verbeteren van BI & Data competentieBeslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal.

INVULLING

Gedurende een periode van 3 jaar heeft Nippur op diverse vlakken beslist.nl geholpen om het volwassenheid van haar data architectuur mee te ontwikkelen met de stappen, die de organisatie zelf heeft gezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eigen mensen. Nippur heeft continuiteit geboden met de inzet van een ervaren BI Consultant. Deze consultant is zowel op inhoudelijk vlak als op coaching vlak actief geweest. Op het vlak van data warehousing is allereerst gestart met het leveren van consinstente rapportages, waarbij eenduidige definiies worden gehanteerd. Daarnaast is er een logisch datamodel opgezet als basis voor alle opslag van gegevens. En op het vlak van infrastructuur is een migratie naar de Amazon-Cloud gemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van databases en ETL van Redshift en Matillion.

Beslist.nl heeft grote stappen gezet op het vlak van data management. Dankzij de bedrijfsbrede rapportages conform eenduidig datamodel en bijbehorende definities heeft iedereen een gemeenschappelijk beeld over de prestaties van het bedrijf. En dankzij de samenwerking tussen de Nippur-consultant en de interne medewerkers kan beslist.nl op eigen benen staan om nieuwe ontwikkelingen verder vorm te geven.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN