BESLIST.NL

Verbeteren van SEA resultaten

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal.

VRAAGSTELLING
Beslist.nl is een bedrijf in beweging. Er wordt ontzettend veel data verzameld en slim gebruik van deze data is een proces dat continu doorloopt. Er zijn elke keer nieuwe vraagstukken om processen efficienter en slimmer te maken.
INVULLING
We hebben samen een traject gestart om meer data science technieken in te zetten, zodat er een continue stroom van verbetering ontstaat. Dankzij een gestructureerd proces van data verzameling, voorspellen en valideren van de resultaten zijn de stappen gezet om het als continu proces te verbeteren. Nieuwe technologie is daarbij facilterend en ondergeschikt aan de procesresultaten.

Dankzij dit project wordt er gestructureerd en volgens een plan data science in bedrijfsprocessen verder geimplementeerd. Enerzijds heeft men scherp welke verbeteringen nog in de dataverzameling moeten worden toegepast om nog betere modellen te gebruiken. Anderzijds zorgen geautomatiseerde voorspelprocessen voor wegsnijden van repetitieve taken en wordt er ruimte gecreëerd voor creatieve verbeteringen

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN