BESLIST.NL

Opstellen BI Roadmap

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.nl snel de beste deal.

VRAAGSTELLING

Beslist.nl heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van BI. Er is een verscheidenheid aan informatie opgeleverd aan de organisatie. Om verder te kunnen groeien en een verbeteringsslag te maken moeten een aantal keuzes gemaakt worden waaronder:
 • Keuze voor Front-End omgeving.
 • Keuze voor Architectuur & Modelleren.
 • Keuze voor Database stack waaronder mogelijkheden voor scheduling.
 • INVULLING

  Het afgelopen jaar heeft BI een eerste aanzet vormgegeven zonder dat hier binnen Beslist.nl expliciete kaders zijn opgesteld. Aan de hand van 4 stappen wordt deze verankering bereikt:
  1. Alignment BI Architectuur tussen BI en Techniek
  2. Support & Goedkeuring door het Leadership Team
  3. Meenemen van Leadership Team en uitdragen in de organisatie
  4. Verankeren in de tactische en operationele processen van beslist.nl

  Het resultaat van deze workshops is een gemeenschappelijk kader voor heel Beslist.nl op het vlak van een goede BI functie met ondersteunende technologie en dienstverlening. Daarnaast is er een agenda om de benodigde uitdagingen aan te pakken en te verankeren binnen Beslist.nl aan de hand van een BI Roadmap.

  EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN