DSM

Meer slagkracht dankzij BI-strategie

Koninklijke DSM NV is één van de grootste Nederlandse chemische bedrijven. Het heeft zich gespecialiseerd in chemische subdivisies als Life Sciences en Material Sciences.

INVULLING

Nippur heeft samen met DSM de nieuwe BI-strategie opgesteld waarbij belangrijke peilers als het business framework, governance en architectuur zijn vormgegeven. Zaken waarvan men vermoedt dat zij nader getoetst en besproken dienen te worden, zijn vervolgens in individuele sessies met de stakeholders besproken. Deze stap maakt inzichtelijk waar mogelijk knelpunten kunnen bestaan in de organisatie. Het geeft het kernteam de gelegenheid om voortijdig met aanpassing te komen die zouden kunnen leiden tot acceptatie en dus implementatie in de organisatie.
Vervolgens is een aantal workshops gehouden waarin de stakeholders samen kennis nemen van de bevindingen. Dit zijn opbouwende sessies die leiden tot een gedragen visie hoe de BI-functie binnen DSM vorm te geven.
Uiteindelijk heeft een en ander geleid tot de totstandkoming van een BI-competence center op groepsniveau en zijn er afspraken gemaakt met de divisies op het gebied van de verschillende peilers over de nieuwe samenwerking.

DSM ging verder met de implementatie van de BI-strategie zodat de BI-functie verder gebruikt kan worden om de strategische doelstellingen te ondersteunen met op feiten gebaseerde beslissingen. De rol die Nippur in het opstellen van de BI-strategie heeft gespeeld, heeft er mede toe bijgedragen dat het grote Apollo programma (SAP ERP roll-out) is stopgezet. Men kwam namelijk dankzij de sessies tot de ontdekking dat onvoldoende beleid was geformuleerd rond het onderwerp master data management. Bovendien was er geen rekening gehouden bij de inrichting van ERP met het besturingsmodel wat nodig is om te kunnen beschikken over goede managementinformatie. De blueprint werd in dat kader nog eens tegen het licht gehouden.

MEER PROJECTEN