HEIJMANS

Strategisch advies BI-functie

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseert Heijmans toegevoegde waarde voor haar klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

VRAAGSTELLING

Heijmans heeft een BI oplossing in QlikView. Belangrijkste bronsysteem hiervoor is SAP via een dedicated connectie. Binnen Heijmans ziet men een aantal ontwikkelingen. Enerzijds wil men meer self-service opties. Hiervoor kijkt men onder andere naar PowerBI mogelijkheden. Anderzijds wordt data in bredere zin steeds belangrijker binnen Heijmans. Om meer inzicht te krijgen heeft men een viertal onderzoekstrajecten opgezet. Nippur is gevraagd om het traject BI-architectuur vorm te geven.
INVULLING

Aan de hand van vier workshops is een gemeenschappelijk inzicht gegeven van hun omgeving en is er een BI-roadmap opgesteld. De agenda van de workshops was als volgt: Komen tot een gezamenlijk referentie- en begrippenkader en beschrijven van de huidige situatie binnen Heijmans. De huidige situatie plotten op het referentiekader en issues in kaart brengen op basis van het BI-strategy framework. De gewenste situatie beschrijven op basis van een combinatie van business ontwikkelingen en architectuur randvoorwaarden. Het opstellen van een roadmap en het aangeven van aanbevelingen voor vervolg.

Dankzij deze aanpak hebben business en IT-stakeholders een veel beter gemeenschappelijk kader en zijn ze het met elkaar eens waar de grootste issues binnen Heijmans zijn op het vlak van BI. Het ambitieniveau binnen Heijmans gaat bepalen welke stappen ze in de toekomst gaan zetten.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN